喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 Joker123 喔堗父喙冟笀喔斷箟喔о涪喙傕笡喔`箓喔∴笂喔编箞喔權笚喔掂箞喔∴覆喔佮笚喔掂箞喔父喔 喙佮笀喙囙竵喙喔炧傅喔⑧竾喔炧腑喔曕箒喔曕竵喔囙箞喔侧涪

Joker123

joker 喔堗覆喔佮笡喔`赴喔笟喔佮覆喔`笓喙屶笗喔`竾喔椸傅喙堗笀喔班笚喔赤箖喔箟喔斧喔侧涪喙嗋浮喔掂箑喔囙复喔權箖喔娻箟喔堗覆喔佮箑喔勦弗喙囙笖喔о复喔樴傅喔曕箞喔侧竾喙嗋箘喔斷箟喔涪喙堗覆喔囙釜喔班笖喔о竵喔笟喔侧涪喔栢箟喔侧箒喔曕箞喔о箞喔侧箑喔炧阜喙堗腑喔權笧喙夃腑喔囙箚喔箞喔侧笝喔氞笚喔勦抚喔侧浮喔椸傅喙堗笢喔∴笀喔班笧喔`傅喙喔嬥笝喙喔椸笂喔编箞喔 喙佮弗喙夃抚喔佮箛喔椸赋喔勦抚喔侧浮喙喔傕箟喔侧箖喔堗箖喔浮喙堗竵喔编笟喔腹喔曕福喔弗喙囙腑喔曕笚喔掂箞喔堗赴喔ム竾喔ム付喔佮笘喔多竾喙佮竵喙堗笝喔佮覆喔`箑喔ム箞喔權笖喙夃抚喔⑧箒喔權抚喔椸覆喔囙腑喔编笝喔夃弗喔侧笖喔弗喔编竵喙佮斧喔ム浮喔傕腑喔囙箑喔嬥傅喔⑧笝喔曕箞喔侧竾喙嗋笚喔掂箞喔溹浮喙喔覆喔∴覆喔涏福喔班涪喔膏竵喔曕箤喙佮弗喙夃抚喙喔箛喔權笢喔ム笀喔`复喔 喔涏福喔班竵喔侧福喙佮福喔佮笧喔о竵喙喔`覆喔∴覆喙喔箞喔⑧笘喔多竾喔涏福喔班釜喔脆笚喔樴复喔犩覆喔炧競喔竾喙喔о箛喔氞笚喔掂箞喔堗赴喔炧覆喔椸父喔佮笚喙堗覆喔權浮喔编箞喔囙浮喔掂箒喔氞笟喔∴傅喔о复喔樴傅喔佮覆喔 喔斷箟喔о涪喔涏福喔班釜喔脆笚喔樴复喔犩覆喔炧競喔竾喙喔о箛喔氞笚喔掂箞喔栢腹喔佮笡喔`副喔氞笡喔`父喔囙浮喔侧腑喔⑧箞喔侧竾喔浮喙堗赋喙喔浮喔竵喙囙箑喔ム涪喔椸赋喙冟斧喙夃竸喔о覆喔∴笝喙堗覆喔權副喔氞笘喔粪腑喔權副喙夃笝喔腹喔囙浮喔侧竵喔傕付喙夃笝喔曕覆喔∴箘喔涏笖喙夃抚喔 喔佮副喔氞福喔班笟喔氞笣喔侧竵-喔栢腑喔 喔副喔曕箓喔權浮喔编笗喔 喔∴傅喔佮覆喔`笟喔`复喔佮覆喔 1 喔о副喔 喔`抚喔∴笚喔编箟喔囙竸喔о覆喔∴浮喔掂笡喔`赴喔复喔椸笜喔脆笭喔侧笧喔椸傅喙堗箑喔浮喔侧赴喔浮喔椸傅喙堗釜喔膏笖喙喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶斧喔權付喙堗竾 喔佮覆喔`箑喔ム阜喔竵喙喔佮浮喔權副喙夃笝喙喔涏箛喔權腑喔⑧箞喔侧竾喙佮福喔佮笚喔掂箞喔權副喔佮箑喔傅喙堗涪喔囙笖喔о竾喔椸父喔佮竸喔權笀喔班笗喙夃腑喔囙笚喔赤竸喔о覆喔∴箑喔傕箟喔侧箖喔堗竸喔`副喔氞笢喔 喔斷箟喔о涪喙佮笝喔о笚喔侧竾喙喔ム箞喔侧箑喔`傅喔⑧笝喔曕副喔о箑喔佮浮喔權副喙夃笝喙嗋笚喔掂箞喔炧抚喔佮箑喔`覆喔涏福喔侧福喔栢笝喔侧箑喔ム箞喔權腑喔⑧箞喔侧竾喔勦福喔氞笘喙夃抚喔權竵喙堗腑喔權抚喙堗覆喙佮笝喔о笚喔侧竾喔堗箞喔侧涪喙喔囙复喔權笧喔權副喔權笚喔掂箞喔∴覆喔佮箒喔勦箞喙勦斧喔 喔曕副喔о箑喔佮浮喔∴傅 Scatter 喙勦斧喔 喙佮弗喔班竵喙囙笡喔`复喔∴覆喔撪箑喔炧弗喔⑧箤喙勦弗喔權笚喔掂箞喔堗赴喔娻笝喔班笧喔權副喔權箑喔佮浮喙嗋笝喔编箟喔權浮喔掂竵喔掂箞喙喔炧弗喔⑧箤喙勦弗喔權箤 喔佮福喔`浮喔о复喔樴傅喔娻赋喔`赴喙喔囙复喔權笧喔權副喔權箖喔箟喔∴腑喔囙笀喔侧竵喙喔囙复喔權弗喔囙笚喔膏笝喔傕腑喔囙箑喔炧辅喔溹腹喙夃箑喔ム箞喔權箑喔涏箛喔權競喙夃覆喔囙斧喔ム副喔囙箑喔`复喙堗浮喔曕箟喔權箖喔箟喙喔炧阜喙堗腑喔權笣喔灌竾喙嗋笀喙堗覆喔⑧箑喔囙复喔權笚喔掂箞 5% 喔傕腑喔囙箑喔囙复喔權弗喔囙笚喔膏笝喙佮弗喙夃抚喔佮箛喔勦箞喔涪喙嗋箑喔炧复喙堗浮喙喔涏箛喔權弗喔赤笖喔编笟 5,10,15% 喔弗喔 喔佮覆喔`斧喔∴父喔權釜喔涏复喔權笝喔编箟喔權箒喔椸笟喔椸父喔佮箑喔佮浮喔堗赴喔∴傅喔腑喙傕笗喙夃釜喔涏复喔權箖喔箟喔斧喔侧涪喙嗋竵喔 喔斧喔侧涪喙嗋箘喔∴箞喔浮喔勦抚喔`箖喔娻箟喔腑喙傕笗喙夃釜喔涏复喔權竸喔`副喔氞笢喔 喙喔炧福喔侧赴喔о箞喔侧腑喔编笗喔`覆喔佮覆喔`腑喔竵喔`覆喔囙抚喔编弗喔堗赴喔⑧覆喔佮浮喔侧竵喔∴覆喔⑧箚喙喔炧阜喙堗腑喔權笣喔灌竾喙嗋笀喔赤箑喔涏箛喔權笚喔掂箞喔堗赴喔曕箟喔竾喔佮笖喙喔竾喙喔涏箛喔權斧喔ム副喔 喔斷箟喔о涪喔涏福喔班釜喔氞竵喔侧福喔撪箤喔曕福喔囙笚喔掂箞喔溹浮喙勦笖喙夃箑喔ム箞喔權笝喔编箟喔權笗喔笝喔椸傅喙堗箓喔氞笝喔编釜喔腑喔佮笟喙堗腑喔⑧浮喔侧竵喔椸傅喙堗釜喔膏笖喔堗赴喙喔涏箛喔權笂喙堗抚喔囙箚 21.00-22.00喔. 喙佮弗喙夃抚喔佮箛 02.00-03.00 喙喔涏箛喔權笗喔笝喙嗋笁喔佮笁喔о涪喔堗福喔脆竾喙嗋笀喔侧竵喔佮覆喔`箑喔ム箞喔 喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 joker 喔佮覆喔`抚喔侧竾喙喔涏箟喔侧斧喔∴覆喔⑧笀喔赤箑喔涏箛喔權笗喙夃腑喔囙笗喙堗腑喔椸父喔佮竸喔權箘喔∴箞喙喔о箟喔權箒喔∴箟喔佮福喔班笚喔编箟喔囙竸喔權箑喔ム箞喔權竵喔侧福喔炧笝喔编笝喔椸父喔佮竸喔權笚喔掂箞喔⑧箞喔浮喔勦抚喔`浮喔掂竵喔编笝 喔佮覆喔`笀喙堗覆喔⑧箑喔囙复喔權箖喔權笚喔膏竵喔о副喔權竸喔о福喔堗赴喔曕副喙夃竾喔溹弗喔佮赋喙勦福喙勦抚喙夃笚喔掂箞 3 喙喔椸箞喔侧競喔竾喙喔囙复喔權弗喔囙笚喔膏笝喙喔∴阜喙堗腑喔栢付喔囙笀喔膏笖喔∴父喙堗竾喔浮喔侧涪喙冟笝喔о副喔權笝喔编箟喔權箚喙冟斧喙夃箑喔炧阜喙堗腑喔權笧喙夃腑喔囙斧喔⑧父喔斷箑喔ム箞喔權箖喔權笚喔编笝喔椸傅 喔傕付喙夃笝喔娻阜喙堗腑喔о箞喔侧竵喔侧福喙喔斷复喔∴笧喔编笝喔∴副喔權笀喔班浮喔侧笧喔`箟喔浮喔勦赋喔о箞喔侧竸喔о覆喔∴箑喔傅喙堗涪喔 喔佮箛喙喔ム涪喙勦浮喙堗浮喔掂笢喔灌箟喙冟笖喙勦笖喙夃箘喔涏笗喔ム腑喔斷笚喔膏竵喔о傅喙堗笚喔膏竵喔о副喔權竸喔`副喔氞笢喔 喔覆喔佮箖喔權抚喔编笝喔椸傅喙堗箘喔∴箞喙勦笂喙堗抚喔编笝喔傕腑喔囙笧喔о竵喙喔`覆喙喔炧阜喙堗腑喔權笧喙夃腑喔囙竸喔о福喔堗赴喔涪喔膏笖喙喔ム箞喔權箖喔權抚喔编笝喔權副喙夃笝喙喔ム涪喔堗箠喔侧競喔福喔编笟 喔斷箟喔о涪喙喔笗喔膏抚喙堗覆喔⑧复喙堗竾喔澿箞喔侧笣喔粪笝喙冟笝喔о副喔權笚喔掂箞喙傕笂喔勦箘喔∴箞喙喔傕箟喔侧競喙夃覆喔 喔勦赋喔о箞喔侧笧喔编竾喔夃复喔氞斧喔侧涪喔堗赴喔∴傅喔傕付喙夃笝喙冟笝喔椸副喔權笚喔

喙佮笀喙囙竸喔炧腑喔曕箒喔曕竵喔囙箞喔侧涪喙勦笡喔佮副喔氞竵喔侧福喙喔ム箞喔權箑喔佮浮喔箤喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 喔勦抚喔侧浮喔∴父喙堗竾喔∴覆喔斷腑喔⑧箞喔侧竾喔笝喔多箞喔囙競喔竾喔溹腹喙夃笚喔掂箞喙喔ム箞喔權笧喔權副喔權腑喔笝喙勦弗喔權箤 喙佮笀喙囙竸喔炧腑喔曕箑喔涏箛喔權箑喔娻箞喔權箑喔斷傅喔⑧抚喔佮副喔氞福喔侧竾喔о副喔ム笂喔脆箟喔權箖喔笉喙堗腑喔⑧箞喔侧竾喔⑧复喙堗竾喔堗福喔脆竾喙 喔嬥付喙堗竾喔栢箟喔侧抚喙堗覆喙喔涏箛喔權箑喔佮浮喙勦笧喙堗斧喔`阜喔箑喔涏箛喔權箑喔佮浮喔娻笝喔脆笖喔阜喙堗笝喙嗋釜喔脆箞喔囙笚喔掂箞喔勦笝喙勦浮喙堗箖喔娻箞喔權箟喔涪喔抚喔编竾喙佮浮喙夃竵喔`赴喔權副喙夃笝喙勦浮喙堗箑喔勦涪喔堗赴喔∴傅喔溹弗喙冟斧喙夃箑喔涏箛喔權箘喔斷箟喙喔ム涪喔佮箛喔覆喔堗笀喔班竸喔粪腑喙喔`阜喙堗腑喔囙競喔竾喙佮笀喙囙竸喔炧腑喔曕笚喔掂箞喙佮笗喔佮箘喔斷箟喔⑧覆喔佮浮喔侧竵喔∴覆喔⑧箒喔曕箞喔佮副喔權竵喔编笟喔佮覆喔`箑喔ム箞喔權箑喔佮浮喔箤喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 Joker99th 喔氞腑喔佮箑喔ム涪喔о箞喔侧笀喔班箒喔堗箛喔勦笧喔笗喔權副喙夃笝喙勦笖喙夃箓喔竵喔侧釜喙佮笗喔佮竾喙堗覆喔 喙勦浮喙堗笗喙夃腑喔囙笧喔脆笝喔脆笀喔炧复喔堗覆喔`笓喔侧斧喔`阜喔竸喔脆笖喔赴喙勦福喙冟斧喙夃涪喔膏箞喔囙涪喔侧竵 喙喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喔腑喔權箘喔ム笝喙 joker 喔覆喔∴覆喔`笘喙冟笂喙夃箑喔勦福喔粪箞喔竾喙勦浮喙夃箑喔勦福喔粪箞喔竾喔∴阜喔箖喔斷竵喙囙箘喔斷箟喔赋喔福喔编笟喙冟笝喔佮覆喔`箑喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喔腑喔權箘喔ム笝喙屶竸喔膏笓喙勦浮喙堗笗喙夃腑喔囙笅喔粪箟喔箑喔勦福喔粪箞喔竾喔弗喙囙腑喔曕斧喔`阜喔浮喔掂箑喔勦福喔粪箞喔竾喙勦浮喙夃箑喔勦福喔粪箞喔竾喔∴阜喔笧喔脆箑喔ㄠ俯喔赋喔福喔编笟喙冟笝喔佮覆喔`箑喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗 喙喔炧傅喔⑧竾喙佮竸喙堗竸喔膏笓喔∴傅喔浮喔侧福喙屶笚喙傕笩喔權箒喔椸箛喔氞箑喔ム箛喔曕斧喔`阜喔竸喔浮喔炧复喔о箑喔曕腑喔`箤喔箞喔о笝喔氞父喔勦竸喔ム箑喔斷釜喔佮箤喔椸箛喔笡 喔勦父喔撪釜喔侧浮喔侧福喔栢箖喔娻箟喔о副喔笖喔膏腑喔膏笡喔佮福喔撪箤喔炧抚喔佮笝喔掂箟喙喔炧阜喙堗腑喙喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喙勦笖喙夃箒喔ム箟喔 喙喔箛喔權箘喔斷箟喔娻副喔斷抚喙堗覆喔复喙堗竾喔權傅喙夃箑喔炧复喙堗浮喔勦抚喔侧浮喔笟喔侧涪喔笟喔侧涪喔赋喔福喔编笟喔佮覆喔`腑喔⑧腹喙堗笟喙夃覆喔權箑喔炧阜喙堗腑喙喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗 joker 喙勦笖喙夃笚喔膏竵喔椸傅喙堗笚喔掂箞喔曕箟喔竾喔佮覆喔 Joker123 喔嬥付喙堗竾喔涏副喔堗笀喔膏笟喔编笝喔權傅喙夃箘喔∴箞喔о箞喔侧竸喔膏笓喔堗赴喙喔炧辅喙勦斧喔 喔覆喔⑧父喔∴覆喔佮箒喔勦箞喙勦斧喔權竵喙囙釜喔侧浮喔侧福喔栢福喙堗抚喔∴竵喔侧福喙喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喔腑喔權箘喔ム笝喙屶箘喔斷箟喙佮弗喙夃抚 喙喔箛喔權箘喔斷箟喔娻副喔斷抚喙堗覆喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤喔權副喙夃笝喙喔涏箛喔權笗喙堗腑喙喔涏箛喔權腑喔⑧箞喔侧竾喔∴覆喔 喙勦浮喙堗箑喔夃笧喔侧赴喙佮笗喙堗竾喙堗覆喔⑧箒喔ム箟喔о竵喙囙釜喔氞覆喔⑧涪喔编竾喔權箞喔侧箑喔`箟喔侧箖喔堗福喔о浮喔椸副喙夃竾喙勦笖喙夃笢喔ム笢喔ム竵喔赤箘喔`腑喔掂竵喔斷箟喔о涪 喙佮浮喙夃竵喔`赴喔權副喙夃笝喙佮浮喙夃竵喔`赴喔權副喙夃笝喔佮覆喔`箑喔ム箞喔權箑喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕笀喔赤箑喔涏箛喔權笗喙夃腑喔囙箒喔氞箞喔囙箑喔о弗喔侧箒喔ム赴喔佮箛喙喔囙复喔權弗喔囙笚喔膏笝喙冟斧喙夃笖喔掂斧喔`阜喔箑喔ム箞喔權箑喔炧阜喙堗腑喔勦抚喔侧浮喙喔炧弗喔脆笖喙喔炧弗喔脆笝喙喔炧傅喔⑧竾喙佮竸喙堗笝喔编箟喔權笧喔箑喔炧傅喔⑧竾喔`抚喔∴笚喔编箟喔囙笚喙夃覆喔⑧笚喔掂箞喔父喔 喙冟笝喔椸傅喙堗釜喔膏笖喔炧抚喔佮箑喔`覆喔曕箟喔竾喔佮覆喔`笀喔班笧喔灌笖喔о箞喔 喔覆喔佮笀喔班箑喔ム箞喔權釜喔ム箛喔笗喙冟斧喙夃箘喔斷箟喙喔囙复喔權笝喔编箟喔 喔堗赋喔曕箟喔竾喔涪喔灌箞喙冟笝喙喔佮浮喔箤喙冟斧喙夃笝喔侧笝喙嗋箑喔炧阜喙堗腑喔佮赋喙勦福喔椸傅喙堗箑喔⑧腑喔班競喔多箟喔

Joker123

喔ム副喔佮俯喔撪赴喔傕腑喔囙箑喔佮浮喔箤 joker 喔栢腹喔佮抚喔侧竾喙佮笟喔氞浮喔侧箖喔箟喔溹腹喙夃箑喔ム箞喔權釜喔侧浮喔侧福喔栢箑喔ム阜喔竵喔ム副喔佮俯喔撪赴喔傕腑喔囙箑喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕笗喙堗覆喔囙箚喙勦笖喙夃笀喔侧竵喔椸傅喙堗笡喔`覆喔`笘喔權覆喙勦笖喙夃箒喔ム箟喔о竵喙囙涪喔编竾喔∴傅喙喔勦福喔粪箞喔竾喔弗喙囙腑喔曕笚喔掂箞喔權箞喔侧笖喔多竾喔斷腹喔斷箖喔箟喙喔ム阜喔竵喔傅喔佮箑喔⑧腑喔班浮喔侧竵 喔嬥付喙堗竾喔炧福喙夃腑喔∴箖喔箟喔溹腹喙夃箑喔ム箞喔權箑喔傕箟喔侧浮喔侧笧喔脆釜喔灌笀喔權箤喔勦抚喔侧浮喔笝喔膏竵喔笝喔侧笝喙佮弗喙夃抚喔佮箛喔勦抚喔侧浮喔`赴喔椸付喔佮箖喔堗笀喔侧竵喙喔佮浮喔箤喔弗喙囙腑喔曕笟喔權箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笢喔灌箟喙冟斧喙夃笟喔`复喔佮覆喔`釜喔ム箛喔笗喔腑喔權箘喔ム笝喙 Joker99th 喙喔о箛喔氞笟喔侧竸喔侧福喙堗覆喔斷傅喔椸傅喙堗釜喔膏笖 喙勦笖喙夃笗喔ム腑喔斷福喔班涪喔班箑喔о弗喔 喔∴傅喔佮覆喔`笧喔`傅喙喔嬥笝喙喔椸笂喔编箞喔權弗喔编竵喔┼笓喔班競喔竾喙喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕笚喔掂箞喙勦笖喙夃福喔编笟喔佮覆喔`笢喔ム复喔曕釜喔`福喔勦箤喔腑喔佮浮喔侧箘喔斷箟喔涪喙堗覆喔囙笝喙堗覆喔勦箟喔權斧喔侧浮喔侧竵喔∴覆喔⑧箑喔涏箛喔權笚喔掂箞喔父喔斷箒喔ム赴喔佮箛喙冟笝喔ム副喔佮俯喔撪赴喔傕腑喔囙箑喔佮浮喔炧笝喔编笝喔權傅喙夃涪喔编竾喙勦笖喙夃浮喔掂竵喔侧福喔炧福喔掂箑喔嬥笝喙喔椸笂喔编箞喔權箑喔`阜喙堗腑喔囙福喔侧抚喔椸傅喙堗笝喙堗覆喔斷付喔囙笖喔灌笖喔堗覆喔佮笗喔编抚喙喔佮浮喔犩覆喔炧涪喔權笗喔`箤喙佮弗喔班竵喙囙竵喔侧福喙屶笗喔灌笝喔椸傅喙堗箑喔涏箛喔權笚喔掂箞喔`腹喙夃笀喔编竵喔∴覆喔椸赋喙冟斧喙夃箒喔氞笟喔涪喙堗覆喔囙竵喔侧福喙喔ム箞喔權箑喔佮浮喔∴傅喔勦抚喔侧浮喔權箞喔侧笖喔多竾喔斷腹喔斷箖喔堗浮喔侧竵喔傕付喙夃笝 喙喔弗喙堗覆喔氞福喔`笖喔侧笝喔编竵喙喔傅喙堗涪喔囙笖喔о竾喔曕箞喔侧竾喙嗋竵喙囙笧喔箖喔堗箑喔`阜喙堗腑喔囙福喔侧抚喔椸傅喙堗笟喔竵喔涪喙堗覆喔囙釜喔權父喔佮浮喔侧笧喔`箟喔浮喔佮副喔氞笗喔编抚喙喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕箒喔ム箟喔о竵喙囙涪喔编竾喔`箞喔о浮喔笝喔膏竵喔笝喔侧笝喙勦笡喔佮副喔氞竵喔侧福喔ム父喙夃笝喔`覆喔囙抚喔编弗喔ム箟喔權斧喔ム覆喔∴笚喔掂箞喔∴覆喔堗覆喔佮竵喔侧福喙喔ム箞喔權箑喔佮浮喔炧笝喔编笝喙冟笝喙佮笗喙堗弗喔班竸喔`副喙夃竾喔傅喔佮笖喙夃抚喔⑧福喔о浮喔椸副喙夃竾喔⑧副喔囙浮喔掂弗喔编竵喔┼笓喔班競喔竾喙喔佮浮喔炧笝喔编笝喔椸傅喙堗笝喙堗覆喔斷付喔囙笖喔灌笖喔椸赋喙冟斧喙夃釜喔侧浮喔侧福喔栢福喙堗抚喔∴釜喔權父喔佮釜喔權覆喔權箘喔斷箟喔曕覆喔∴腑喔⑧覆喔佮箘喔斷箟喔權副喙堗笝喙喔竾 喔嬥付喙堗竾喔權副喙夃笝喙喔涏箛喔權箑喔權阜喙堗腑喔囙笀喔侧竵喔о箞喔侧釜喔ム箛喔笗喔栢腹喔佮笚喔赤釜喔`福喔勦箤喙冟斧喙夃箑喔涏箛喔權箒喔氞笟喙喔佮浮喔炧笝喔编笝喙喔炧阜喙堗腑喔福喙夃覆喔囙竸喔о覆喔∴箑喔炧弗喔脆笖喙喔炧弗喔脆笝喙佮弗喔班竵喙囙箑喔炧弗喔脆笝喙冟笀喙喔涏箛喔權笧喔脆箑喔ㄠ俯喔權副喙堗笝喙喔竾 喔弗喙囙腑喔曕腑喔笝喙勦弗喔權箤 joker 喙喔涏箛喔權箑喔佮浮喔炧笝喔编笝喔嬥付喙堗竾喔覆喔∴覆喔`笘喙喔ム箞喔權箘喔斷箟喔`阜喙夃笝喙喔`复喔囙箖喔權笚喔膏竵喔椸傅喙堗笚喔掂箞喔曕箟喔竾喔佮覆喔 喙喔佮浮喔弗喙囙腑喔曕釜喔侧浮喔侧福喔栢釜喔`箟喔侧竾喔勦抚喔侧浮喙喔炧弗喔脆笖喙喔炧弗喔脆笝喙勦笖喙夃腑喔⑧箞喔侧竾喔∴覆喔佮笀喔侧竵喔佮竵喔侧福喙喔ム箞喔權箑喔佮浮喔椸傅喙堗浮喔编箞喔囙竸喔编箞喔囙箘喔涏笖喙夃抚喔⑧竸喔о覆喔∴釜喔權父喔佮釜喔權覆喔權笚喔掂箞喔∴傅喔涪喔灌箞喔涪喙堗覆喔囙浮喔侧竵 喔赋喔福喔编笟喙喔佮浮喔箤喔弗喙囙腑喔曕笝喔编箟喔權笧喔о竵喙喔`覆喔傕腑喙喔笝喔箒喔權赴喙冟斧喙夃笢喔灌箟喔炧笝喔编笝喔椸父喔佮竸喔權箑喔ム阜喔竵喙喔ム箞喔權竵喔编笟喙喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笡喙夃腑喔∴腑喔侧笀喔椸覆喔囙笖喙夃覆喔權竵喔侧福喙喔囙复喔權笝喔编箞喔權箑喔竾 喙喔炧福喔侧赴喙喔笗喔膏抚喙堗覆喙佮笗喙堗弗喔班箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶腑喔侧笀喔∴傅喔佮覆喔`斧喔ム腑喔佮弗喔о竾喙喔佮复喔斷競喔多箟喔權釜喔赤斧喔`副喔氞箑喔о箛喔氞箘喔嬥笗喙屶笧喔權副喔權釜喔ム箛喔笗喔腑喔權箘喔ム笝喙 Joker99th 喙傕笝喙堗笝喔覆喔∴覆喔`笘喔椸赋喙喔囙复喔權箘喔斷箟喙勦浮喙堗涪喔侧竵喙勦浮喙堗涪喔编箟喔囙涪喔笖喔栢腑喔 喙喔娻阜喙堗腑喔栢阜喔箘喔斷箟喙佮笝喙堗箚